Публічний договір

ДОГОВІР

надання доступу до послуг телеінформаційної мережі

м. Біла Церква

АБОНЕНТ: який проживає за адресою в м. Біла Церква, з однієї сторони, та ПІДПРИЄМСТВО: ПП ТРК “Рось Телеком”, в особі директора Маловик Галини Іванівни , що діє згідно Статуту, з іншої сторони, а разом надалі “Сторони”, уклали даний Договір про таке:

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. Телеінформаційна мережа – коаксіально-оптична кабельна мережа.

1.2. Технічне обсуговування – комплекс заходів, які проводить ПІДПРИЄМСТВО на постійній основі для забезпечення робочого стану Телеінформаційної мережі.

1.3. Послуги Телеінформаційної мережі – результат організаційної діяльності ПІДПРИЄМСТВА, завдяки якій АБОНЕНТ має можливість дивитися телевізійні канали мережі кабельного телебачення.

1.4. Місце надання Послуг – конкретно визначена споживачем адреса, за якою він буде отримувати Послугу. Місце надання Послуг власноручно визначається споживачем в пункті 2.1 даного Договору.

1.5. Абонент – фізична (юридична) особа, яка уклала та належним чином виконує умови даного Договору.

1.6. Абонентське відгалуження – ділянка коаксіальної кабельної мережі, яка обмежена обладнанням АБОНЕНТА (телевізійним приймачем), з однієї сторони, та точкою підключення до будинкової розподільчої мережі – з іншої. Абонентське відгалуження є власністю АБОНЕНТА.

1.7. Додаткові сервіси – послуги або роботи, які можуть надаватися АБОНЕНТОВІ окремо від Послуг, які визначено в п.1.3. До них належать такі послуги та роботи як підключення до Телеінформаційної мережі та до Послуг, налагодження телевізійного приймача на канали, які ретранслюються в Телеінформаційній мережі, заміна або переробка Абонентського відгалуження, тощо.

1.8. Пакет – сукупність телевізійних каналів, які ретранслюються в Телеінформаційній мережі як одне ціле.

2.ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ.

2.1 У відповідності до умов даного Договору АБОНЕНТ замовляє, а ПІДПРИЄМСТВО забезпечує доступ до Послуг Телеінформаційної мережі винятково за адресою: м. Біла Церква ПІДПРИЄМСТВО забезпечує організацію підключення Абонентського відгалуження до Телеінформаційної мережі, Технічного обслуговування Телеінформаційної мережі та надає Послуги. Види Послуг, які надаються та до яких забезпечується АБОНЕНТОВІ доступ, обираються АБОНЕНТОМ .

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА.

3.1 Обов`язки ПІДПРИЄМСТВА :

3.1.1 За заявою АБОНЕНТА та за його рахунок, після перевірки відповідності технічних характеристик телевізійного приймача до технічних умовТелеінформаційній мережі, умов прийому Пакетів каналів, ПІДПРИЄМСТВО підключає Абонентське відгалуження до Телеінформаційної мережі.

3.1.2 ПІДПРИЄМСТВО забезпечує підтримку робочого стану Телеінформаційної мережі, організовує її Технічне обслуговуваня.

3.1.3 ПІДПРИЄМСТВО приймає заяви АБОНЕНТА на усунення пошкоджень Телеінформаційної мережі із зазначенням конкретної адреси. ПІДПРИЄМСТВО усуває пошкодження Телеінформаційної мережі протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх усунення).

3.1.4 У межах своїх технічних та фінансових можливостей ПІДПРИЄМСТВО організовує проведення профілактичних, поточних та непередбачених робіт, капітального ремонту, реконструкції та вдосконалення Телеінформаційної мережі, що може викликати тимчасове відключення магістральної або розподільчої (будинкової) мережі.

3.1.5 ПІДПРИЄМСТВО зобов`язане об`єктивно інформувати про Послуги та умови їх надання.

3.1.6 ПІДПРИЄМСТВО забезпечує доведення до відома АБОНЕНТА інформації про зміни в переліку телевізійних каналів, які є складовою частиною Пакетів, про зміну розміру абонентської плати шляхом надсилання відповідного повідомлення, або іншим шляхом за виключенням випадків, передбачених п 7.1 даного Договору. Термін інформування про зазначені зміни має бути не менше ніж 30 (тридцять) днів до набуття чинності таких змін.

3.1.7 АБОНЕНТ доручає ПІДПРИЄМСТВУ, а ПІДПРИЄМСТВО покладає на себе обов`язок вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання. Вище зазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку наданих послуг.

3.1.8 За заявою АБОНЕНТА, у погоджений з ним термін, ПІДПРИЄМСТВО надає Додаткові сервіси за окрему плату відповідно до діючихТарифів, затверджених ПІДПРИЄМСТВОМ.

3.2 ПІДПРИЄМСТВО має право:

3.2.1 У разі невиконання АБОНЕНТОМ своїх обов`язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір.

3.2.2 Змінювати Тарифи (у тому числі розмір абонентної плати), з попередженням про це АБОНЕНТА не менше ніж за 30 днів до набуття чинності нових тарифів шляхом надсилання відповідного повідомлення, або іншим шляхом.

3.2.3 Залучати для здійснення своїх обов`язків за цим Договором інших осіб на підставі відповідних угод та довіреностей.

3.2.4 Припиняти надання замовлених АБОНЕНТОМ послуг при несплаті (частковій несплаті) абонентської плати згідно діючого законодавства.

Повторне включення (підключення) АБОНЕНТА проводиться згідно діючих на ПІДПРИЄМСТВІ тарифів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ АБОНЕНТА.

4.1 Обов`язки АБОНЕНТА:

4.1.1 Своєчасно та в повному обсязі сплачувати абонентну плату та плату за Додаткові сервіси ПІДПРИЄМСТВУ згідно з Тарифами на умовах повної предоплати. Доступ до замовлених АБОНЕНТОМ послуг надається після повної оплати їх вартості.

4.1.2 Надавати на вимогу уповноважених представників ПІДПРИЄМСТВА відповідні розрахункові документи, що підтверджують оплату АБОНЕНТОМ наданих Послуг.

4.1.3 Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати.

4.1.4 Забезпечити уповноваженим працівникам ПІДПРИЄМСТВА вільний доступ до будинкової розподільчої мережі та Абонентського відгалуження для їхнього обстеження, ремонту і технічного обслуговування після пред`явлення представником ПІДПРИЄМСТВА відповідного посвідчення або довіреності.

4.1.5 Надавати представникам ПІДПРИЄМСТВА можливість здійснювати обслуговування АБОНЕНТА та підключення (відключення) Абонентського відгалуження до Телеінформаційної мережі.

4.1.6 Не втручатися до будь-якого обладнання Телеінформаційної мережі, будинкової розподільчої мережі та Абонентських відгалужень від них. Не підключати до Телеінформаційної мережі більше одного абонентсько відгалуження та будь-які пристрої без письмового узгодження з ПІДПРИЄМСТВОМ.

4.1.7 Забезпечувати зберігання обладнання ПІДПРИЄМСТВА, розташованого у приміщенні АБОНЕНТА.

4.1.8. Підприємство не несе відповідальності за стан та збереження абонентського відгалуження. В разі відключення від телеінформаційної мережі, абонент зобов`язується зняти свій кабель відгалуження та сховати його в своє помешкання.

4.2 АБОНЕНТ має право:

4.2.1 Замовити додатково або змінити відповідно до своїх інтересів вид Послуги, з числа запропонованих ПІДПРИЄМСТВОМ, звернувшись до ПІДПРИЄМСТВА з письмовою заявою.

4.2.2 Призупинити надання Послуги із обов`язковою вказівкою терміну (не менше одного календарного місяця), на який призупиняється надання Послуги, письмово попередивши про це ПІДПРИЄМСТВО не пізніше ніж за 5 (п`ять) робочих днів до запланованої дати. Повторне підключення Послуги проводиться згідно діючих на ПІДПРИЄМСТВІ тарифів.

4.2.3 Ознайомлюватися з поточним станом своїх фінансових розрахунків із ПІДПРИЄМСТВОМ.

4.2.4 Звертатися до ПІДПРИЄМСТВА із скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості Послуг.

4.2.5 У разі невиконання ПІДПРИЄМСТВОМ своїх обов`язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір.

4.2.6 Отримувати від ПІДПРИЄМСТВА інформацію про Послуги і Додаткові сервіси та умови їх надання.

5. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ ТЕЛЕІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ.

5.1 Загальні умови надання доступу до послуг Телеінформаційної мережі визначаються технічними вимогами до технології виробництва і надання цих Послуг та полягають у нижченаведеному:

5.1.1 Послуги ТРК “Рось Телеком” надаються лише Пакетом.

5.1.2 Порядок розрахунків та правила обліку наданих Послуг визначаються діючими Тарифами.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1 У разі втручання АБОНЕНТА до будь-якого обладнання Телеінформаційної мережі АБОНЕНТ відшкодовує ПІДПРИЄМСТВУ вартість пошкодженого обладнання та ремонтних робіт у повному обсязі в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2 У разі інших порушень умов Договору винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

7.1 ПІДПРИЄМСТВО звільняється від повного або часткового виконання своїх обов`язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання та/або виконання Договору, а саме:
- аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсії, рішення органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни в нормативних актах уряду України;
- стихія, погодні чи довкільні умови, в тому числі нагромадження снігу, ожеледь, буря, блискавка, пожежа, повінь;
- акти вандалізму, крадіжки магістральних кабелів, кабелів розподільчої мережі, технічного обладнання.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

8.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання та є таким, що укладений на невизначений час і діє до моменту його розірвання. АБОНЕНТ або ПІДПРИЄМСТВО мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умов невиконання положень даного Договору або за відсутності потреби у Послугах, або неможливості надання таких Послуг. Про це Сторони мають повідомити один одного письмово, у термін не пізніше ніж за один місяць до дати розірвання.У цьому випадку АБОНЕНТ зобов`язаний повністю сплатити заборгованість за надані Послуги та Додаткові сервіси за весь час дії Договору на момент його розірвання.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1 АБОНЕНТ повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до комп`ютерної бази даних ПІДПРИЄМСТВА.

Останні новини

 • Профілактика

  21 червня 2022
  22 червня 2022р з 00-00 до 6-00 будуть проводитись планові профілактичні роботи на обладнанні головної станції кабельного телебачення. У період проведення робіт буде відсутня трансляція телевізійни...
 • Припинення трансляції каналу Глас

  06 червня 2022
  З 1 червня 2022р припинив роботу телеканал Глас.
 • Тарифи на 2022 рік

  19 травня 2022
  З 1 січня 2022 року будуть змінені тарифи на послуги ТРК "Рось Телеком". Абонентська плата за послуги КТБ становитиме 95 грн. Вiдповiдно абонентська плата за послуги Інтернет складатиме 130 або 160...
 • Припинення трансляції каналу

  19 травня 2022
  12 лютого згідно прийнятого РНБО рішення  припинена трансляція телеканалу НАШ.
 • Припинення трансляції каналів

  19 травня 2022
  З 23 червня канали SET, Sony Turbo, Sony Sci Fi припиняють мовлення в Україні. Відповідно трансляція цих каналів в нашій мережі буде припинена.  
 • Трансляція нових каналів

  19 травня 2022
  З 1 липня 2021р. в цифровому пакеті ТРК Рось Телеком буде розпочато трансляцію нових каналів Bolt, Star Cinema, Star Family та Paramount Channel.

  © 2015 ПП Телерадіокомпанія "Рось Телеком" | Всі права захищено. Зроблено в Koreshkoff.com